Polityka prywatności MamyCel.pl

Polityka ochrony prywatności  


DANE OSOBOWE  - KWESTIE OGÓLNE

Portal mamycel.pl dokłada wszelkich starań by chronić waszą prywatność w trakcie korzystania z serwisu (dalej „Serwis”), ponieważ przestrzegamy odpowiednich przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, chronimy Wasze dane również od strony technicznej. Serwis nie przekazuje zebranych danych podmiotom do tego nieupoważnionym. Informacje, które nam przekazujecie są przechowywane na sprzęcie bardzo wysokiej klasy wyposażonym  w odpowiednio zabezpieczone bazy przeznaczone do przechowywania danych, do których mają dostęp jedynie osoby upoważnione. System, jakim dysponujemy jest zbudowany w taki sposób, aby ryzyko utraty jakichkolwiek danych,  w przypadku pojawienia się awarii np. przerwy w dostawie prądu, było jak najmniejsze. 

DANE OSOBOWE

Serwis mamycel.pl  dokłada wszelkiej staranności o dbanie bezpieczeństwa udostępnionych nam danych osobowych, w szczególności  przed dostępem osób nieupoważnionych. Nie przekazujemy i nie udostępniamy niezgodnie z prawem podmiotom trzecim (przede wszystkim  reklamodawcom) danych osobowych zebranych w ramach osobowych baz danych Serwisu. W/w informacje są przekazywane tylko i wyłącznie na żądanie organów państwa do tego upoważnionych po uprzednim przedstawieniu dokumentów, które potwierdzają potrzebę posiadania przedmiotowych informacji do prowadzonych procesów.  W przypadku uczestnictwa w konkursach  dane osobowe mogą zostać wykorzystanie do dokonania rozliczeń i rozwiązywania sporów związanych z rozstrzygnięciem konkursu. W przypadku uczestnictwa w dyskusjach poruszanych na forum informujemy, iż dane udostępnione w trakcie wykonywania tej aktywności nie podlegają Polityce Ochrony Danych. Dane osobowe podane w serwisie mamycel.pl w dodanych przez użytkowników portalu materiałach – w tym artykułach,  a także przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum, zdjęciach, filmach itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie mamy możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności. 

Serwis  mamycel.pl ręczy wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku – tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami. Użytkownicy mają prawo do: 

- wglądu do własnych danych osobowych 

- usuwania własnych danych osobowych 

- aktualizacji własnych danych osobowych 

OCHRONA TRANSMISJI DANYCH

Baza danych osobowych  zarządzana przez Serwis mamycel.pl została zgłoszona do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i została wciągnięta do rejestru danych osobowych  pod numerem 12830811. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, które są przekazane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, jest Serwis mamycel.pl. 

WYKORZYSTANIE CIASTECZEK „COOKIES”

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. 

LOGIN I HASŁO

Serwis mamycel.pl  dokłada wszelkich starań, których przewodnim celem jest zabezpieczenie gromadzonych w jak najlepszy sposób danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu. 

ZARZĄDZANIE KONTEM

Serwis  umożliwia  swoim Użytkownikom wybór zakresu w jakim chcą korzystać z oferowanych w Serwisie usług i udostępniać o sobie informacje. 

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Mamycel.pl poczuwa się w obowiązku do natychmiastowej reakcji na zamieszczane w Serwisie treści nieodpowiednich i nieskierowanych dla niepełnoletnich Użytkowników, jak również zobowiązuje się do udzielania wszelkich odpowiedzi na niepokoje, dotyczące przekazanych przez osoby niepełnoletnie danych osobowych, wyrażane przez opiekunów prawnych. 

USUNIĘCIE KONTA

Rozwiązanie umowy przez Użytkownika jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie na wniosek przesłany do Administratora portalu mamycel.pl na adres: kontakt@mamycel.pl . Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem Konta/Profilu. Dany Użytkownik, który w ten sposób rozwiązuje Umowę, oświadcza, że jest świadomy jednoczesnego bezpowrotnego dla tego Użytkownika usunięcia jego Danych.

Dane osobowe Użytkowników, których Konta zostały usunięte są przetwarzane przez mamycel.pl w okresie przewidzianym w procedurze przetwarzania danych osobowych z kont usuniętych. W związku z nieodzownością zapewnienia aktywnym Użytkownikom najwyższych norm bezpieczeństwa, nie dopuszcza się do zacierania śladów działalności w Portalu sprawcy ewentualnych naruszeń. 

INFORMACJA HANDLOWA

Serwis mamycel.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom wiadomości z informacjami dotyczącymi funkcjonowania Serwisu. Reklamowe wiadomości elektroniczne związane z Serwisem mamycel.pl mogą być wysyłane jedynie za zgodą Użytkowników wedle zapisów art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi  zmianami).

KONTAKT Z NAMI

Użytkownicy Serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z administratorami  mamycel.pl za pośrednictwem wiadomości elektronicznych pod adresem: kontakt@mamycel.pl

POSTANOWIENIA FINALNE              

Funkcje i usługi w ramach Serwisu zostaną z czasem rozszerzone. Jest to równoznaczne z wprowadzeniem w przyszłości zmian do niniejszego dokumentu. Zamiany te będą ogłaszane i zamieszczane w ramach Serwisu. Dokument z wprowadzonymi zmianami będzie pojawiał się z nową datą po każdorazowym wprowadzeniu zmian. Wszelkie wprowadzone ewentualne zmiany w Polityce Prywatności nie wpłyną na zasadę nie udostępniania przez mamycel.pl jakichkolwiek danych posiadanych w obrębie bazy danych osobowych Serwisu osobom trzecim. 

Polityka Ochrony Prywatności mamycel.pl 01.08.2011 r.