Regulamin portalu MamyCel.pl

Regulamin serwisu mamycel.pl


Rejestracja w serwisie www.mamycel.pl jest nieodpłatna.

I. WPROWADZENIE

Niniejszy Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla określenia zasad działania i korzystania z serwisu społecznościowego, który  funkcjonuje  pod domeną: http/www.mamycel.pl  jak również świadczenia i korzystania z Usług.

Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu (wraz z załącznikami) i jego akceptacją. W razie zmiany Regulaminu, Użytkownik może zaakceptować zmianę Regulaminu i korzystać z Usług na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie lub wypowiedzieć Umowę na zasadach określonych w Regulaminie obowiązujących Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik nie wypowie Umowy, zmieniony Regulamin wchodzi w życie we wskazanym terminie. Mamycel.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i/lub poprawek w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników. Zapoznanie się z aktualną treścią regulaminu spoczywa w pełni na Użytkowniku serwisu, który jest zobowiązany do znajomości aktualnych zasad korzystania z zasobów serwisu.

Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej, są wyłączną własnością mamycel.pl i użycie któregokolwiek z w/w wymaga pisemnej zgody Administratorów serwisu.

II. DEFINICJE

MAMYCEL.PL – serwis internetowy znajdujący się pod adresem: www.mamycel.pl należący do Firmy Handlowo Usługowej "SKALA" Piotr Marszałek, z siedzibą w  Krakowie przy ul. Włoskiej 17, NIP 679-117-14-44, REGON 120214573

ADMINISTRATOR – osoby wskazane przez podmiot zarządzające serwisem mamycel.pl.

UŻYTKOWNIK  - osoba fizyczna w wieku od 13 lat , która założy konto w serwisie zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osoba prawna  posiadająca zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być osoba fizyczna małoletnia i nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

BAZA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU – to zbiór danych osobowych, w tym zdjęć, filmów, artykułów, które Użytkownik Serwisu udostępnił, akceptując Regulamin Serwisu, przetwarzany w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach usług świadczonych przez mamycel.pl

DANE - informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, filmy, treści, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w serwisie.

DANE OSOBOWE – zgromadzone informacje w ramach kwestionariusza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: http://mamycel.pl/rejestracja.html dotyczące identyfikacji osoby fizycznej, przetwarzane przez mamycel.pl w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w niniejszym Regulaminie serwisu oraz innych celach wskazanych w zgodzie udzielonej przez Użytkownika.

KONTO/PROFIL obszar serwerowy Serwisu, udostępniony Użytkownikowi, w którym Użytkownik może zamieszczać Dane, z którymi mogą zapoznać się inni Użytkownicy, które również może wykorzystywać mamycel.pl na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie jak również w odpowiednich akceptacjach danego Użytkownika.

LOGIN/NAZWA UŻYTKOWNIKA/NIK – ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu na etapie tworzenia profilu

SERWIS/PORTAL – portal internetowy prowadzony przez mamycel.pl pod domeną www.mamycel.pl;

REGULAMIN – to niniejszy dokument regulujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora. Regulamin to również jego Załączniki, które stanowią integralną część dokumentu.

SPAM – niechciane, lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne.

USŁUGA – oznacza wszystkie narzędzia oraz możliwości oferowane użytkownikowi przez Serwis mamycel.pl.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE  

1. Do korzystania z Serwisu mamycel.pl konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet oraz konta poczty elektronicznej.

2. Usługodawca będzie świadczył Serwis za pomocą środków technicznych, jakie uzna za optymalne dla prawidłowego wykonywania swoich zobowiązań.

3. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

4. Administrator może przekazać serwis (oprogramowanie, Baza kont, dane Profili, pozostałe dane i części składowe) innemu podmiotowi fizycznemu lub prawnemu.

IV. UCZESTNICTWO W SERWISIE

1. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest tożsame z akceptacją Regulaminu.

2. Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

3. Użytkownik posiada możliwość zmiany i/lub usunięcia swoich danych za pomocą opcji Konta/Profilu.

4. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu kwestionariusza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem: http://www.mamycel.pl/index.html wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu następuje zawarcie Umowy.

5.Użytkownik Profilu zobowiązuje się do podania w formularzu swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą, w przypadku Osoby: imienia, nazwiska, nick’u, adresu e-mail, w przypadku Instytucji: nazwy, adresu e-mail.  Pola w formularzu rejestracyjnym oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

6. W trakcie rejestracji użytkownik wybiera rodzaj konta, „Osoba” lub „Instytucja”.

8. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a. „Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu”,

b. „Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu mamycel.pl”,

c. „Dane osobowe, które podałem w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą”,

d. „Zezwalam na wykorzystanie mojego wizerunku w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie”,

e. „Oświadczam iż jestem autorem umieszczonych w serwisie materiałów: zdjęć, filmów, artykułów lub posiadam zgodę na ich rozpowszechnianie”,

f. „Oświadczam, że osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły na to swojego zezwolenia”,

g. „Oświadczam, iż zamieszczenie przeze mnie danych innych osób nastąpiło w sposób legalny i legitymuję się przesłanką ich przetwarzania.”,

h. „Oświadczam, iż przystępując do Serwisu i korzystając z niego zobowiązuje się działać nie naruszając praw osób trzecich”,

i. „Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta/Profilu adres poczty elektronicznej  informacji systemowych mamycel.pl (newsletter mamycel.pl), wiadomości od mamycel.pl  oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.

k. ”Jestem świadomy/ma odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Portalu Danych, Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia.

9. Odpłatne usługi świadczone przez Administratora będą realizowane po złożeniu wcześniejszej dyspozycji i zaksięgowaniu wpłaty na konto.

V. DANE OSOBOWE

1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez mamycel.pl,  zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.

2. Administratorem Danych Osobowych jest firma" mamycel.pl”, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Mamycel.pl przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.

4. Mamycel.pl ma prawo uzależnić świadczenie usługi Serwisu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego zgodności Danych Osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie, np. kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości, mamycel.pl  może odmówić świadczenia usługi Serwisu lub innych Usług.

5. Mamycel.pl  ma również prawo, w trakcie trwania Umowy, uzależnić dalsze świadczenie usługi Serwisu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od potwierdzenia przez niego Danych Osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie, np. kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości co do rzetelności lub prawdziwości, mamycel.pl  może zablokować Konto do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a w przypadku nienadesłania w wyznaczonym terminie mamycel.pl  może usunąć Konto.

6. Dokumenty (w tym oryginały) potwierdzające tożsamość, o których mowa w ustępie 4. i 5. niniejszego artykułu, po ich zbadaniu zostaną zniszczone/usunięte.

7. Mamycel.pl ma prawo uzależnić świadczenie swoich Usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania Danych Osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie akceptacji  właściwych Osób lub innych stosownych dokumentów. Nadesłanie kopii dokumentów jest dobrowolne. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość czy Osoba ma prawo umieszczać Dane Osobowe lub wizerunek, mamycel.pl  może odmówić zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem, jak również zablokować Konto lub niektóre Usługi świadczone na rzecz tego Użytkownika w ramach Portalu.

8. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.

9. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.

10. W przypadku powzięcia przez mamycel.pl  wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Konta Rzeczywistego Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym (również na skutek zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika), mamycel.pl  (niezależnie od postanowień powyższych) uzyskuje uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

a. Wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź aktualizacji Danych Osobowych.

b. Skierowania do Użytkownika ostrzeżenia.

c. Zablokowania dostępności dla Użytkownika wybranych Usług w Serwisie.

d. Zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.

e. Bezpowrotnego usunięcia Konta.

11. W momencie przesłania danych do Serwisu, w szczególności zdjęć, filmów, artykułów Użytkownik udziela Administratorowi pełnych praw do wykorzystania danych na stronach Serwisu mamycel.pl oraz na stronach podmiotów współpracujących z Serwisem i Administratorem:

a. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż celem serwisu jest promocja użytkowników portalu i ich pasji związku z tym przesłane przez Użytkownika dane (w tym zdjęcia, filmy, artykuły jak również  wywiady udzielone przez Użytkownika dla portalu mamycel.pl) mogą być wykorzystane w na stronach Serwisu mamycel.pl oraz na stronach partnerów serwisu bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.

b. Użytkownik udziela Administratorowi prawa do wykorzystywania jego danych oraz materiałów do promocji Serwisu.

12. W przypadku przekazania serwisu mamycel.pl innemu podmiotowi, prawa do danych udzielone Administratorowi zostaną przeniesione automatycznie na nowy podmiot. Informacja o przekazaniu serwisu i praw do danych zostanie przekazana w formie powiadomienia o zmianie Regulaminu serwisu. Użytkownik ma prawo zgodnie z punktem na rozwiązanie umowy i zarządzanie usunięcia swoich wszystkich danych w takim w następstwie tego lub innych zdarzeń.

 VI. PRAWA AUTORSKIE

Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela mamycel.pl niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych.

a. Umieszczanie wszelkich treści w Serwisie musi być zgodne z prawem autorskim obowiązującym na terenie Polski.

b. Użytkownik pozostaje autorem wszelkich treści umieszczanych w Serwisie.

c. Wszelkie treści oznaczone jako publiczne mogą być przeglądane przez innych użytkowników.

d. Administrator ma prawo odmowy umieszczenia lub usunięcia treści umieszczonych w Serwisie.

VII. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Podawane przez Użytkownika Dane oraz Dane Osobowe są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Serwisu/Portalu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.

2. Każdy Użytkownik może mieć tylko 1 (jedno) Konto/Profil. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta/Profilu wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez mamycel.pl.  Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym Osobom, jak również korzystania z Kont należących do innych Osób.

3. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Portalu lub narazić Portal na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez mamycel.pl, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, mamycel.pl  może niezwłocznie  usunąć jego Konto/Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

4. Zawierając Umowę z mamycel.pl, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz od korzystania z Usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

b. Przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych mamycel.pl  oraz innych podmiotów.

c. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

d. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników.

e. Niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę mamycel.pl, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji.

f. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne.

g. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem.

h. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej.

5. Zabrania się Użytkownikom umieszczania w ramach Portalu i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

a. Oprogramowania objętego prawami innych Osób - bez właściwego upoważnienia.

b. Oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych.

c. Haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej. 

d. Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności.

e. Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania Serwisu do działalności badawczej, w szczególności polegającej na przeprowadzaniu badań, analiz, sondaży opinii publicznej, jak również wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, tzn. w szczególności zabronione jest:

f. Umieszczanie Danych, tj. treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.).

g. Umieszczanie Danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

h. Rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp. (z wyłączeniem Kont Sponsorowanych oraz Kont Oficjalnych).

i. Wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu

j. Podejmowania działań w celu nawiązania kontaktu z małoletnim poniżej lat 15 w kontekstach seksualnych.

k. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

6.W przypadku powzięcia przez mamycel.pl  wiadomości o wykorzystywaniu Serwisu mamycel.pl do umieszczania, wysyłania informacji:

a. których treść jest niezależna od tożsamości odbiorcy w związku z tym, że wiadomość ta jest niespersonalizowana lub może być przekazana do wielu niezależnych odbiorców,

b. których odbiorca nie wyraził wcześniej zgody na otrzymywanie tego rodzaju informacji,

c.  jeżeli wysyłający mógł odnieść korzyść z faktu wysłania takich informacji lub dopuszczał możliwość wyrządzenia szkody innej Osobie, mamycel.pl  ma prawo - w przypadku, gdy według własnej oceny uzna to za stosowne – do żądania od Użytkownika zapłaty kary umownej w kwocie 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy przypadek naruszenia. mamycel.pl  oświadcza, że każdorazowo otrzymana kara umowną określoną w niniejszym ustępie (po odliczeniu kosztów, których poniesienie konieczne było w celu wyegzekwowania ww. kary, w szczególności związanych z prowadzeniem postępowania sądowego) będzie przekazywana przez mamycel.pl  na rzecz fundacji, których celem jest działalność w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa i ochrony najmłodszych w sieci Internet. Fundacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mogą być w jakikolwiek sposób powiązane kapitałowo z mamycel.pl.  Kara umowna, o której mowa w niniejszym ustępie, nie wyklucza możliwości dochodzenia przez mamycel.pl  dalszego odszkodowania na zasadach ogólnych.

VIII. ZABLOKOWANIE I/LUB USUNIĘCIE KONTA/PROFILU

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu, bądź innych Użytkowników czy osób trzecich.

2. Administrator serwisu mamycel.pl uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie Usług społecznościowych poprzez zlikwidowanie profilu Użytkownika w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych.

4. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

5. Użytkownik chcący usunąć swoje konto w serwisie mamycel.pl, zobowiązany jest do zgłoszenia prośby o usuniecie konta do administratorów strony, korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem http://www.mamycel.pl/kontakt.html. Dany Użytkownik, który w ten sposób rozwiązuje Umowę, oświadcza, że jest świadomy jednoczesnego bezpowrotnego dla tego Użytkownika usunięcia jego Danych.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć , filmów, artykułów i ogłoszeń zamieszczonych w serwisie mamycel.pl przez Użytkownika, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.

7. Umowa o świadczenie Usług społecznościowych zostaje rozwiązana z chwilą likwidacji Serwisu.

8. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, mamycel.pl  zastrzega sobie prawo do usunięcia co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez mamycel.pl.

9. W przypadku usunięcia Konta przez mamycel.pl, założenie nowego Konta przez tego samego Użytkownika wymaga uprzedniej zgody mamycel.pl.

10. W przypadku przesyłania przez Użytkownika Spamu, mamycel.pl zastrzega sobie prawo do trwałego uniemożliwienia temu Użytkownikowi przesyłania wiadomości jak również usunięcie konta użytkownika.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Mamycel.pl  nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, czy niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

3. Mamycel.pl  nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

4. Mamycel.pl  nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

5. Mamycel.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały (w tym Dane) przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści/materiały (w tym Dane) umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.

6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Danych w szczególności zdjęć, treści, filmów lub wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie, materiał lub wizerunek innej osoby.

8. Mamycel.pl  nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika. 

X. REKLAMACJE

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie mamycel.pl  przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http: http://www.mamycel.pl/kontakt.html. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez mamycel.pl  w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Mamycel.pl zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

2. Mamycel.pl zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

3. Mamycel.pl  pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu.

4. Przed zadaniem pytania lub zgłoszenia problemu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy dostępnej pod adresem http http://www.mamycel.pl/pomoc.html.

XI. PRZEPISY PRZEJSCIOWE I KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.mamycel.pl/regulamin.html

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: kontakt@mamycel.pl

3. Mamycel.pl  zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom.

4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, mamycel.pl  poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz bezpośrednie poinformowanie za pośrednictwem wewnętrznej poczty w ramach Serwisu.

5. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu udostępnienia w ramach Serwisu.

6. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i mamycel.pl.

7. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część. 

Regulamin portalu mamycel.pl 01.08.2011 r.